Донација на фамилијата со дете со п речки во развој од село Шипокно-Охридско

Донација на фамилијата со дете со п речки во развој од село Шипокно-Охридско