Одбележување на денот на лица со пречки во развојот

Одбележување на денот на лица со пречки во развојот