посета од гувернерката на Д 132

посета од гувернерката на Д 132

На 17.03.2014 година на редовен состанок на ЛК Скопје, ни беше во посета гувернерката на Д 132.Се запозна со членовите на клубот и со минатите и идни наши активности.Исто така не извести за претстојната средба на сите клубови што ке се одржи на 01.06.2014 год во Крушино кај Кичево.