Хуманирана забава по повод светскиот ден на среќата и воведување во членство на нови членови во Лео клубот Скопје.

Хуманирана забава по повод светскиот ден на среќата и воведување во членство на нови членови во Лео клубот Скопје.

Настанот беше помогнат од фирмите  Месер, Сара логостик, Американ колеџ, Македонија сообракај, Eкселент плус, лабораторија за филм и дизајн при Американ колеџ, познати акедемски сликари Мирослав Масин, Јана деловска и други. Изложени беа фотографии од Лео Сара коцевска, Никола, Лео Ева Петреска и Силвија Стојановска.

Лео клуб Скопје формиран е 06.06.2000 година од  Лајонс Клуб Скопје, а од пред неколку месеци Лајонс Клуб Алфа ја превзеде  грижата за овој Лео клуб. Првиот  Лео член, а сега Паст Гувернер, Андреја стојковски ја водеше свечаната церемонија на воведување на нови членови во Лео Скопје. Лео членовите задоа свечано заклетва, добија сертификати, значки и знаме од ЛК Алфа.