Конгрес на градови тврдини во Бергамо - Италија

Конгрес на градови тврдини во Бергамо - Италија

Во период од 09 до 11 Мај 2014. година,  во Бергамо - Италија се одржа традиционалниот конгрес на градови тврдини .
На конгресот учествуваше и г-ѓа Сузана Стојковска, претседател на нашиот ЛИОНС Клуб Скопје.