м-р Слободан Вукиќевиќ

м-р Слободан Вукиќевиќ
Гувернер на Д132

Претходни функции:
  • 2008-2011 година, Претседавач со Зона
  • 2011-2013 година, Претседавач со Регион
  • 2014-2015 година, втор заменик Гувернер
  • Претседавач на регија во 2010
  • Претседавач на регија во 2011
  • 2015-2016 година, прв заменик Гувернер