Информации за СКОПЈЕ Светлина

Опис:
Десет годишнината од нашата плодна работа е на прагот и како клуб со исклучиво женски членови, примарно водени од мајчинската и женската интуитивност, со огромно задовослтво и гордост можеме да зклучиме дека зад себе имаме голем број на акции кои се однесуваат на децата и старите лица како и лицата со оштетен вид и деца со хендикеп. Истот така сме учествале на конвенции и активно партиципирале во многу хуманитарни настани и сервисни услуги на ниво на Дистрикт 132.

Активни членови:
Андоновска-Мирчевска Елка; Весова Мери; Гапиќ Лилјана; Домазетовска Сашка; Карагонова Стојне; Павловсла Гордана; Пејовска Павлина; Пејчиновска Мимоза; Пенова Наде; Пишпецка Јулија; Поп-Дучева Лидија; Попова-Крстевска Татјана; Софревска-Андонова Лидија; Србиновска- Костовска Елизабета; Стојковска Маријана; Тозија-Георгиевска Бојана; Трајановска Вилма; Туџарова-Ѓоргова Смиља; Џиковска Костадинка-Дика; Ширгоска Билјана.

Активности на СКОПЈЕ Светлина