Информации за Скопје

Опис:
Прв Лајонс клуб во Македонија формиран после неколку месечна работа на група на индивидуи, регистриран во интернационалната Асоцијација на Лајонс клубови на 09.04.1997 година. Со овој клуб започнуваат активностите на Лајонс Асоцијацијата во Македонија. Треба да се истакне дека во досегашната работа претставена преку мноштвото хуманитарни акции кои клубот ги спроведе голем допринос дадоа сите негови досегашни членови. Досегашни претседатели на клубот се: - Саво Климовски (1997/1998) - Лазар Лазаров (1998/1999) - Јане Трпков (1999/2000) - Павле Петров (2000/2001) - Сејдо Теофиловски (2001/2002) - Миле Христовски (2002/2003) - јлија Панзов (2003/2004) - Баки Малиќи (2004/2006) - Лилјана Кимова (2006/2007) - Димитар Петрушевски (2007/2009) - Мирослав Гавриловски (2009/2010) - Бранко Кочовски (2010/2011) - Стефан Поп Дучев (2011/2013) - Сузана Стојковска (2013/2014) - Мелита Стаматовска (2014/2015)-Зорана Костовска (2015/2016)

Активни членови:
1. Небојша Давидовски ( Nebojsa.Davidovski@sava.si ) 2. Стефан Поп Дучев ( s.popducev@t-home.mk ) 3. Василка Петрушевска ( vasilka.petrusevska@gmail.com ) 4. Зоран Гапиќ ( Zoran.gapic@gmail.com ) 5. Мелита Стаматовска ( melita.semenakova@holiday-inn.com.mk ) 6. Александар Матевски ( saso@contrex.com.mk ) 7. Зорана Костовска ( zoranakostovska@yahoo.com ) 8. Мите Филков ( filkov.mite@t-home.mk ) 9. Абдула Лимани ( dulilimani@hotmail.com ) 10. Бехар Хаџихамза ( behar@edusoft.com.mk ) 11. Пандора Кимова ( dori.kimova@kimova.com.mk ) 12. Славчо Накев ( nik@nik.com.mk ) 13. Славица Шелева ( sseleva@gmail.com ) 14. Иван Сулев ( ivan.sulev@gmail.com ) 15. Абдулкадар Мемеди ( Abdulkadar.Memedi@mfa.gov.mk ) 16. Мергиме Ајдини ( bmergime@hotmail.com ) 17. Љупчо Стефанов ( ljupcocasa2@gmail.com ) 18. Адем Кочан ( kanet_agro@hotmail.com ) 19. Маја Џартовска ( mdzartovska@t-home.mk ) 20. Марија Насковска ( naskovska.marija@gmail.com ) 21. Марјан Матевски ( marjan.matevski@mzi.mk ) 22,Дељо Кадиев ( kadiev1@yahoo.com ) 23. Екатерина Димитровска (dimitrovska_eka@yahoo.com )

Активности на Скопје